Biologische landbouw

Biologische landbouwers gebruiken geen kunstmest en pesticiden. Ze dragen zorg voor de bodem en stimuleren biodiversiteit. Ze gaan om met respect voor plant en dier. Zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan het milieu en aan onze planeet die onder druk staat.

Maar biologische landbouw gaat verder dan dat.

Aan de basis van de biologische landbouw wereldwijd liggen 4 principes:

Het principe van gezondheid.
Biologische Landbouw moet de gezondheid van bodem, plant, dier, mens en de planeet als een ondeelbaar geheel in stand houden en versterken.

Het principe van ecologie.
Biologische Landbouw moet gebaseerd zijn op levende ecologische systemen en kringlopen, met hen meewerken, ze versterken en instandhouden.

Het principe van fairness.
Biologische Landbouw moet gebaseerd zijn op relaties die billijkheid waarborgen m.b.t. de gemeenschappelijke omgeving en ontwikkelingsmogelijkheden.

Het principe van voorzorg.
Biologische Landbouw moet met voorzorg en verantwoordelijkheid worden beoefend, om de gezondheid en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties en hun leefomgeving te beschermen.

Biogarantie-label

biogarantie

Het Belgische Biogarantie-label vertrekt van deze 4 principes en gaat ermee aan de slag in het vernieuwde lastenboek, bijvoorbeeld met het principe van fairness.

Uit het lastenboek
“ Idealiter wordt een bioproduct aan een eerlijke prijs aan de consument aangeboden en wordt de opbrengst op dusdanige wijze doorheen de keten verdeeld dat elke producent, bereider, verdeler en winkelier bij een performante bedrijfsvoering een redelijk loon overhoudt en zijn medewerkers ook redelijk kan verlonen. Elke schakel in de bioketen is hierbij medeverantwoordelijk en waakt hier mee over.”

“In geval van agrovoedingsbedrijven (waarvan de productie bestemd is voor menselijke voeding) waar de bereider meer dan 10% (gewichtsprocent) van zijn grondstoffen betrekt uit bepaalde landen, opgelijst in Bijlage 2 waar de wetgeving slechts beperkte sociale bescherming biedt, moet hij deze grondstoffen fairtrade gecertificeerd aankopen. In Bijlage bij het lastenboek worden de door BioForum erkende fairtrade-systemen opgelijst, alsook de landen waarop deze verplichting betrekking heeft.”

Met Biodia willen de betrokken partners deze pincipes, in eerste instantie eerlijke handel ook in het noorden, in praktijk brengen en een voorbeeld creëren om van te leren en dit op de grotere schaal waar te maken.

Naast aspecten rond de handelsrelatie, gaat ook extra aandacht uit naar ecologische aspecten. Onder Biodia engageren de producenten zich ertoe om in toenemende mate ecologisch en duurzaam te produceren en inspanningen te doen op een aantal vlakken die niet opgenomen worden in het biologische lastenboek, zoals het verminderen van het gebruik van soja, initiatieven ontwikkelen voor biodiversiteit en het gebruik van antibiotica beperken.

Biodia is een product van Biosano, een producent en verdeler van producten uit de biologische landbouw onder controle van CERTISYS BE-BIO-01.